HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II

Liste des contextes (ordre alphabétique)


γ  =  80 formes différentes pour 221 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, chapitre
[2, 5]   ταύτην βλέπε, ταύτην ἔξεστί σοι  γαμεῖν.   ἐδόκουν πεπεῖσθαι· κάτωθεν δὲ ὥσπερ
[2, 13]   ἁρπάσας παρθένον φθάσας ποιήσειε γυναῖκα,  γάμον   ἔχειν τὴν ζημίαν, προσεῖχε τούτῳ
[2, 11]   τῇ κόρῃ τὰ πρὸς τὸν  γάμον·   περιδέραιον μὲν λίθων ποικίλων, ἐσθῆτα
[2, 12]   δι´ ἧς δυναίμην ἀναβαλέσθαι τὸν  γάμον.   σκοποῦντος δέ μου θόρυβος ἐξαίφνης
[2, 11]   πολλά. ἔδοξεν ἄγειν ἡμῶν τοὺς  γάμους,   ἤδη δὲ ἅψαντος αὐτοῦ τὰς
[2, 12]   ἐπέσχον ἐκείνην τὴν ἡμέραν τοὺς  γάμους.   καλεσάμενος δὲ μάντεις πατὴρ
[2, 24]   σεσύληκεν. οἴμοι δειλαία, τοιούτους σοι  γάμους   ὄψεσθαι οὐ προσεδόκων. ὄφελον ἔμεινας
[2, 24]   τῆς θυγατρός σού τις τοὺς  γάμους   σεσύληκεν. οἴμοι δειλαία, τοιούτους σοι
[2, 11]   διελθουσῶν πατήρ μοι τοὺς  γάμους   συνεκρότει θᾶττον διεγνώκει. ἐνύπνια
[2, 24]   ἐν Βυζαντίῳ πολεμεῖς ὑπὲρ ἀλλοτρίων  γάμων,   ἐν Τύρῳ δὲ καταπεπολέμησαι καὶ
[2, 18]   οὕτω διαλυθέντων μοι παραδόξως τῶν  γάμων,   ἠχθόμην δὲ ὅμως ὑπὲρ ἀδελφῆς
[2, 12]   τότε πατὴρ προτέλεια τῶν  γάμων.   ὡς δὲ ἤκουσα, ἀπωλώλειν καὶ
[2, 37]   ἑαυτὸν ἄλλῃ γυναικί. οἰνοχοείτω μὲν  Γανυμήδης,   μετὰ δὲ τῶν θεῶν Ἥρα
[2, 36]   τὸ κεφάλαιον τῆς ἡδονῆς. ποθεινὸν  γὰρ   ἀεὶ τὸ ἀκόρεστον. τὸ μὲν
[2, 12]   δὲ ἔργον εὐθὺς ἀπέβη· τὸν  γὰρ   ἀετὸν ἀναπτάντα ἐπὶ τὴν θάλασσαν
[2, 15]   οἱ τοῦ Νείλου βόες. βοῦς  γὰρ   Αἰγύπτιος οὐ τὸ μέγεθος μόνον
[2, 29]   τῆς ψυχῆς κύματα· μὲν  γὰρ   αἰδὼς διὰ τῶν ὀμμάτων εἰσρέουσα
[2, 14]   γίνεται τῆς ἄγρας· τι  γὰρ   ἂν εἰς αὐτὴν ἐμπέσῃ τῆς
[2, 37]   ταῖς εἰς Ἀφροδίτην πωλουμέναις· ἄλλος  γὰρ   ἂν ἴσως εἰπεῖν τι καὶ
[2, 4]   ἐγώ σοι παρέξω. τὴν Κλειὼ  γὰρ   ἀπάξω μάλιστα ὅταν ἐπιτήδειον ἴδω
[2, 35]   Μενέλαος ἔφη, τοῦτο ἐκείνου; καὶ  γὰρ   ἁπλούστεροι παῖδες γυναικῶν, καὶ τὸ
[2, 8]   πρῶτόν ἐστι γλυκύ. καὶ  γὰρ   ἀπὸ τοῦ καλλίστου τῶν τοῦ
[2, 14]   οὐκ ἀφῆκε τὴν γῆν· συνδεῖ  γὰρ   αὐτὴν πρὸς τὴν ἤπειρον στενὸς
[2, 7]   παρῄνει, λέγουσα μηδὲν ἄχθεσθαι· παύσειν  γὰρ   αὐτὴν τῆς ἀλγηδόνος δύο ἐπᾴσασαν
[2, 7]   ἀλγηδόνος δύο ἐπᾴσασαν ῥήματα· διδαχθῆναι  γὰρ   αὐτὴν ὑπό τινος Αἰγυπτίας εἰς
[2, 11]   συνεκρότει θᾶττον διεγνώκει. ἐνύπνια  γὰρ   αὐτὸν διετάραττε πολλά. ἔδοξεν ἄγειν
[2, 14]   πρὸς ἰχθὺν ἄγκιστρον γίνεται, ἀγρεύει  γὰρ   αὐτόν· δὲ πίσσα δέλεαρ
[2, 36]   ἀεὶ καὶ μᾶλλον ἀνθεῖ· οὐ  γὰρ   γεγηρακυῖαν ἔχει τὴν ἡδονήν· καὶ
[2, 29]   βαλόντα τοῖς αὐτοῖς βλήμασι· λόγος  γὰρ   γλώσσης βέλος ἄλλης γλώσσης βέλει
[2, 25]   διὰ τὸν φόβον δυναμένη. φόβος  γὰρ   γλώττης ἐστὶ δεσμός. ἓν οἶδα
[2, 36]   οὐρανοὺς διὰ κάλλος γυνή (καὶ  γὰρ   γυναιξὶ κεκοινώνηκεν Ζεύς) ἀλλ´
[2, 2]   ἑορτὴ προτρυγαίου Διονύσου τότε. τὸν  γὰρ   Διόνυσον Τύριοι νομίζουσιν ἑαυτῶν, ἐπεὶ
[2, 26]   κατόπιν ὁρῶμεν σπουδῇ θέουσαν· ἦν  γὰρ   δρασμὸν βεβουλευμένη. ἅμα τε οὖν
[2, 16]   τὴν γυναῖκα) πυθόμενος οὐδέν (ἦν  γὰρ   ἑαλωκὼς ἐκ τῆς θέας) δείκνυσιν
[2, 13]   Σωστράτου καὶ ἄλλως ἐρῶντα· ἀναπλάττων  γὰρ   ἑαυτῷ τῆς παιδὸς τὸ κάλλος
[2, 22]   εἶπεν· τῆς ἀνοίας· προὐκαλούμην  γὰρ   ἐγὼ λέοντα, ὀλίγος δέ με
[2, 36]   κάλλος αὐτοῦ φεύγει ταχύ. δύο  γὰρ   ἐγὼ νομίζω κατ´ ἀνθρώπους κάλλη
[2, 14]   τὴν τοῦ ὕδατος φύσιν. ἐθεασάμην  γὰρ   ἐγὼ τοιαῦτα μυστήρια. τὸ γοῦν
[2, 1]   ἀκροασόμενοι δῆθεν τῶν κιθαρισμάτων· οὐ  γὰρ   ἐδυνάμην ἐμαυτοῦ κἂν ἐπ´ ὀλίγον
[2, 36]   ἀεὶ τὸ ἀκόρεστον. τὸ μὲν  γὰρ   εἰς χρῆσιν χρονιώτερον τῷ κόρῳ
[2, 22]   τῶν λειμώνων κόμαι· αἱ μὲν  γάρ   εἰσιν ὥσπερ ἐσθῆτες, ἃς ὅταν
[2, 2]   φῦναι τῶν οἴνων μητέρα. εἶναι  γὰρ   ἐκεῖ τινα φιλόξενον ποιμένα, οἷον
[2, 21]   με μάτην αἰτιᾷ; τὰ μὲν  γὰρ   ἐμὰ πάντα ἔχεις ὅσα πλάττειν
[2, 14]   εἰς ἀμφότερα αὑτὴν ἥρμοσε. καὶ  γὰρ   ἐν θαλάσσῃ κάθηται καὶ οὐκ
[2, 35]   τῷ τοῦ Ταντάλου πόματι; πολλάκις  γὰρ   ἐν πίνεται πέφευγε, καὶ
[2, 2]   πάλιν δείπνου καιρὸς ἦν. ἦν  γὰρ   ἑορτὴ προτρυγαίου Διονύσου τότε. τὸν
[2, 34]   μειρακίου γονεῖς οὐκ ἄκοντα· καὶ  γὰρ   ἐπελθὼν ἀπελογούμην οὐδέν, θανάτου δὲ
[2, 1]   τῆς ἁπαλῆς μούσης ἐλίγαινε· ῥόδον  γὰρ   ἐπῄνει τὸ ᾆσμα. εἴ τις
[2, 31]   ἐφορμοῦσαν. καὶ οὐκ ἠτυχήσαμεν· ὡς  γὰρ   ἐπὶ τοῦ Βηρυτίων λιμένος ἤλθομεν,
[2, 3]   τὸν οἶνον ὑπέκκαυμα φέρων· οἶνος  γὰρ   ἔρωτος τροφή. ἤδη δὲ καὶ
[2, 2]   τὸ χαμαὶ ῥέον. τὸ μὲν  γὰρ   ἐς τὰ στέρνα καταβαίνει καὶ
[2, 2]   οὕτως εὗρες αἷμα γλυκύ; οὐ  γάρ   ἐστιν ἐκεῖνο τὸ χαμαὶ ῥέον.
[2, 35]   ἄλυπον ἔχοντα τὴν ἡδονήν· καταλείπει  γὰρ   ἔτι διψῶντα. ~Καὶ Μενέλαος,
[2, 19]   ἀνάγκην ἀλλήλοις ἐπιθῶμεν πίστεως. ἂν  γὰρ   ἡμᾶς Ἀφροδίτη μυσταγωγήσῃ, οὐ μή
[2, 16]   Λευκίππη νοσεῖν ἔνδον ὑπέμεινε (συνέκειτο  γὰρ   ἡμῖν εἰς ταὐτὸν ἐλθεῖν, ὡς
[2, 23]   τῆς θυγατρὸς θάλαμον τρέχει (ἐγγὺς  γὰρ   ἦν) ἄρτι μου κατακλιθέντος. ἐγὼ
[2, 17]   δίδωσι δὲ τῷ Ζήνωνι· τοῦτο  γὰρ   ἦν ὄνομα τῷ οἰκέτῃ, ὃν
[2, 15]   ὀψόμεναι τὴν θυσίαν ἐξῄεσαν· καὶ  γὰρ   ἦν πολυτελής. πολλὴ μὲν
[2, 10]   καὶ τοῦ πολέμου καταπεφρονηκώς· πολλὰ  γὰρ   ἦν τὰ τότε ὁπλίζοντά με
[2, 17]   ἁρπαγὴν παρεσκευάκει. δὲ (ἦν  γὰρ   καὶ ἄλλως εὔρωστος τὸ σῶμα
[2, 31]   φαρμάκῳ καταβαπτίσας Σάτυρος (προσεπεποίητο  γὰρ   καὶ αὐτῆς, ἐξ οὗ τῷ
[2, 35]   πολὺ κρατεῖ μου Κλεινίας· ἐβούλετο  γὰρ   λέγειν κατὰ γυναικῶν, ὥσπερ εἰώθει.
[2, 22]   ὀϊστὸς καὶ τόξον γίνομαι· τοξεύει  γάρ   με διαέριον τὸ πτερόν, ἐμπεσὼν
[2, 15]   τὴν χροιὰν εὐτυχεῖ· τὸ μὲν  γὰρ   μέγεθος πάνυ μέγας, τὸν αὐχένα
[2, 7]   ἐπὶ τοῦ στόματος φέρεις· καὶ  γὰρ   μέλιτος γέμεις, καὶ τιτρώσκει σου
[2, 4]   δὲ ἐλέγχειν βουλόμενον λανθάνειν.  γὰρ   μετὰ κλοπῆς ἐρῶν ἂν ἐλεγχθῇ
[2, 10]   Νῦν μὲν ἀνδρίζεσθαι καιρός.  γὰρ   μήτηρ τῆς κόρης, ὡς οἶσθα,
[2, 10]   με φαιδρῷ τῷ προσώπῳ· καθορᾶν  γάρ   μοι ἐδόκει ὅσα ἐπράττομεν, ὑπό
[2, 37]   σκευάζει τὸ φίλημα γλυκύτερον. οὐ  γὰρ   μόνον ἐθέλει φιλεῖν τοῖς χείλεσιν,
[2, 27]   οὕτω δοκῇ, συσκευασαμένους ἀπελθεῖν. οὐδὲ  γὰρ   νῦν οἶδε τῆς κόρης
[2, 14]   χρησμοῦ ἔστι πάντα ἐνταῦθα. φυτώνυμον  γὰρ   θεὸς εἶπεν αὐτήν, ἐπεὶ
[2, 31]   Λευκίππην τοῦ Σατύρου χειραγωγοῦντος. καὶ  γὰρ   Κώνωψ, ὅσπερ ἡμῖν ἐφήδρευε,
[2, 36]   διάκονος τῆς τιμῆς ἐξέωσται· ἦν  γάρ,   οἶμαι, γυνή. ~Ὑπολαβὼν οὖν ἐγώ,
[2, 14]   ἀνάμεινον ἐκπετάσας τὰ ὦτα. ἐὰν  γὰρ   ὀλίγος ἄνεμος εἰς τὰς δίνας
[2, 22]   καὶ γελοῖον καταλέγειν· ὄργανον  γὰρ   ὅλος εἰμὶ πολέμου. μετὰ μὲν
[2, 13]   αὑτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τελέσαι. νόμου  γὰρ   ὄντος Βυζαντίοις, εἴ τις ἁρπάσας
[2, 12]   μεσούσης ἐπὶ θάλατταν ἥκοντας·  γὰρ   ὄρνις ἔτυχεν ἱπτάμενος ἐκεῖ. τὸ
[2, 12]   δὲ πλέον οὐδὲν ἦν·  γὰρ   ὄρνις ᾤχετο φέρων τὴν ἄγραν.
[2, 22]   καὶ δάκνεις τοῖς ὀδοῦσι. ταῦτα  γὰρ   οὐ ποιεῖ μαχομένη γυνή; ποῖον
[2, 35]   λόγον ἐρωτικῆς ἐχόμενον ψυχαγωγίας· καὶ  γὰρ   οὐδὲ Λευκίππη παρῆν, ἀλλ´
[2, 38]   τῶν παίδων ἀντάκουσον. γυναικὶ μὲν  γὰρ   πάντα ἐπίπλαστα, καὶ τὰ ῥήματα
[2, 26]   Κλειώ· Κἀγὼ σὺν ὑμῖν· ἢν  γὰρ   περιμείνω τὴν ἕω, θάνατός μοι
[2, 35]   εἰς τοὺς ἄρρενας ἔρως. Οὐ  γὰρ   πολὺ ἄμεινον, Μενέλαος ἔφη,
[2, 35]   κοινωνὸν ἔρωτος εὑρών. οὐκ οἶδα  γὰρ   πῶς ἐπιχωριάζει νῦν εἰς
[2, 7]   φιλτάτη, πάλιν τέτρωμαι χαλεπώτερον· ἐπὶ  γὰρ   τὴν καρδίαν κατέρρευσε τὸ τραῦμα
[2, 29]   ἄλλης γλώσσης βέλει θεραπεύεται· καὶ  γὰρ   τῆς καρδίας ἔπαυσε τὸ θυμούμενον
[2, 2]   καὶ βοῦς ἔπινεν· οὔπω  γὰρ   τὸ ἀμπέλινον ἦν. καὶ
[2, 13]   ἦν ἐξ ἀκοῆς ἐραστής· τοσαύτη  γὰρ   τοῖς ἀκολάστοις ὕβρις, ὡς καὶ
[2, 4]   τὸ αὐτόματον ἡμῶν προὐνόησεν.  γὰρ   τὸν θάλαμον αὐτῆς πεπιστευμένη Κλειὼ
[2, 26]   καὶ Κλεινίας, ἐν ὑπερῴῳ  γὰρ   τὸν θάλαμον εἶχε, διαλεγομένων ἡμῶν
[2, 37]   ὅσον μὴ ταχὺ φθείρεται· ἐγγὺς  γὰρ   τοῦ θείου τὸ ἄφθαρτον. τὸ
[2, 23]   ἅμα καὶ φόβου. μὲν  γὰρ   τοῦ κινδύνου φόβος ἐθορύβει τὰς
[2, 16]   ἐμήν, νομίσας Λευκίππην εἶναι (ἐγνώρισε  γὰρ   τοῦ Σωστράτου τὴν γυναῖκα) πυθόμενος
[2, 14]   Τύρον, εἶπεν, Ἡρακλεῖ· τὰ μὲν  γὰρ   τοῦ χρησμοῦ ἔστι πάντα ἐνταῦθα.
[2, 8]   φωνὴ δὲ ψυχῆς σκιά. αἱ  γὰρ   τῶν στομάτων συμβολαὶ κιρνάμεναι καὶ
[2, 8]   τοῦ σώματος ὀργάνων τίκτεται· στόμα  γὰρ   φωνῆς ὄργανον· φωνὴ δὲ ψυχῆς
[2, 11]   βάπτουσιν Ἀφροδίτης τὸν πέπλον. ἦν  γὰρ   χρόνος ὅτε τῆς πορφύρας
[2, 5]   σοὶ περιμένεις; εἶτα προσετίθην· Τί  γάρ,   κακόδαιμον, οὐ σωφρονεῖς; τί
[2, 29]   τὰ ἕλκη τῇ σιωπῇ· αἱ  γὰρ   ὠδῖνες τῶν ἐκ τοῦ λόγου
[2, 14]   τὸ μάντευμα, Σώστρατος (τοῦ πολέμου  γάρ,   ὡς ἔφην, στρατηγὸς ἦν οὗτος)
[2, 24]   ἐθεασάμην. νῦν ἀθλιώτερον ἀνετμήθης τὴν  γαστέρα·   αὕτη δυστυχεστέρα τῆς μαχαίρας τομή·
[2, 2]   μὲν ψυχρόν ἐστιν, εἰς τὴν  γαστέρα   δὲ καταθορὸν ἀναπνεῖ κάτωθεν ἡδονῆς
[2, 23]   μέσην ἀνατεμεῖν τῇ μαχαίρᾳ τὴν  γαστέρα,   κάτωθεν ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς αἰδοῦς.
[2, 15]   παχύς, τὸν νῶτον πλατύς, τὴν  γαστέρα   πολύς, τὸ κέρας οὐχ ὡς
[2, 23]   πρῶτον. ὡς δὲ βελτίστη  γαστὴρ   κατηνάγκασε, πείθεται. ἐπεὶ δὲ ἧκε
[2, 23]   ὀλίγας διαλιπὼν ἡμέρας, εἰδὼς αὐτὸν  γαστρὸς   ἡττώμενον, φάρμακον πριάμενος ὕπνου βαθέος
[2, 9]   καὶ τὴν σκιάν. ἀλλ´  γε   Σάτυρος συμφορήσας πάλιν τὰ ἐκπώματα
[2, 36]   καὶ μᾶλλον ἀνθεῖ· οὐ γὰρ  γεγηρακυῖαν   ἔχει τὴν ἡδονήν· καὶ τὸ
[2, 36]   καὶ θάλασσα, Σεμέλη δὲ πυρὸς  γέγονε   τροφή. ἂν δὲ μειρακίου Φρυγὸς
[2, 7]   Κλειὼ μετὰ μικρὸν ῥᾴων  γεγονέναι.   τότε οὖν κατὰ τύχην μέλιττά
[2, 26]   θυρῶν τῷ Κλεινίᾳ διηγούμεθα τὰ  γεγονότα   καὶ ὅτι φεύγειν διεγνώκαμεν. λέγει
[2, 38]   τούτων γυμνώσῃς δόλων, ἔοικε κολοιῷ  γεγυμνωμένῳ   τῶν τοῦ μύθου πτερῶν. τὸ
[2, 1]   τρυφᾷ, τὸ πέταλον τῷ Ζεφύρῳ  γελᾷ.   μὲν ταῦτα ᾖδεν· ἐγὼ
[2, 37]   εἰ δὲ Δανάης τὴν λάρνακα  γελᾷς,   πῶς τὸν Περσέα σιωπᾷς; Ἀλκμήνῃ
[2, 22]   δὲ ἀνδρείαν μου μὴ καὶ  γελοῖον   καταλέγειν· ὄργανον γὰρ ὅλος
[2, 22]   περιϊππεύω τὸν ἄνθρωπον τῷ πτερῷ,  γελῶ   δὲ αὐτὸν βλέπων περὶ τοῖς
[2, 20]   ἐκάλει καὶ ἔσκωπτε τοὔνομα σὺν  γέλωτι.   καὶ οὗτος εἰδὼς τοῦ Σατύρου
[2, 6]   γλυκὺ καὶ ἐμφανίσασα διὰ τοῦ  γέλωτος,   ὅτι συνῆκε πῶς εἶπον τὸ
[2, 7]   στόματος φέρεις· καὶ γὰρ μέλιτος  γέμεις,   καὶ τιτρώσκει σου τὰ φιλήματα.
[2, 29]   γενομένη καὶ τῶν τῆς μητρὸς  γεμισθεῖσα   ῥημάτων παντοδαπή τις ἦν· ἤχθετο,
[2, 29]   πεφυσημέναι. τοσούτων οὖν Λευκίππη  γεμισθεῖσα   συμφορῶν οὐκ ἔφερε τὴν προσβολήν.
[2, 4]   πῦρ, ἀνδρεῖα πάντα καὶ τόλμης  γέμοντα.   τοιοῦτον οὖν ἐν σεαυτῷ θεὸν
[2, 18]   μὲν εἶχον ἐσθῆτας καὶ τῶν  γενείων   ἐψίλωντο τὰς τρίχας· ἔφερον δὲ
[2, 13]   δὲ οὐδέποτε, ἤθελεν αὑτῷ ταύτην  γενέσθαι   γυναῖκα. καὶ ἦν ἐξ ἀκοῆς
[2, 15]   Καλλισθένης διαπράττεται τῶν θεωρῶν εἷς  γενέσθαι·   καὶ ταχὺ καταπλεύσας εἰς τὴν
[2, 2]   καὶ τοῦτον ἐνταῦθα τοῦ μύθου  γενέσθαι   πατέρα, ὅσον Ἀττικὸν εἶναι δοκεῖν.
[2, 19]   οὖν ἴσας μηχανησάμενος Σάτυρος  γενέσθαι   τὴν ἄνοιξιν πειρᾶται καὶ ὡς
[2, 32]   καλοῦντες, εὐφημοῦντες αἴσιον τὸν πλοῦν  γενέσθαι·   τὸ πνεῦμα ᾔρετο σφοδρότερον, τὸ
[2, 23]   σὺ δὲ ὅπως Ὀδυσσεὺς ἀγαθὸς  γένῃ.   ἅμα ἔλεγε καὶ ἥκομεν ἐπὶ
[2, 27]   δὲ καὶ αὐτὸς ὅτι κοινωνὸς  γενήσεται   τῆς ἀποδημίας. ταῦτα ἔδοξε. καὶ
[2, 25]   κράτιστον εἶναι φεύγειν, πρὶν ἠὼς  γένηται   καὶ τὸ πᾶν Κλειὼ
[2, 19]   οὐ μή τις ἄλλος κρείττων  γένηται   τῆς θεοῦ. ταῦτα πολλάκις κατεπᾴδων
[2, 4]   ἔρωτος ἀθλητὴς γένωμαι. Ἔρως,  γενναῖε,   ἔφη, δειλίας οὐκ ἀνέχεται. ὁρᾷς
[2, 17]   Τύρου τοῦ σκάφους ὄντος, κατάφωρος  γένοιτο   μετὰ τὴν ἁρπαγήν. ἐπεὶ δὲ
[2, 29]   ~Ἡ δὲ Λευκίππη καθ´ ἑαυτὴν  γενομένη   καὶ τῶν τῆς μητρὸς γεμισθεῖσα
[2, 37]   αὐτὸ τῆς Ἀφροδίτης γυνὴ  γενομένη   πέφυκεν ἀσθμαίνειν ὑπὸ καυματώδους ἡδονῆς,
[2, 27]   ἔσται, τῆς Κλειοῦς ἐκ μέσου  γενομένης·   τάχα δὲ καὶ τὴν κόρην
[2, 25]   ἡμεῖς δὲ ἐσκοποῦμεν, καθ´ ἑαυτοὺς  γενόμενοι,   τί ποιητέον εἴη, καὶ ἐδόκει
[2, 5]   θυρῶν. ἐγὼ δὲ κατ´ ἐμαυτὸν  γενόμενος   καὶ ὑπὸ τοῦ Σατύρου παροξυνθεὶς
[2, 10]   τῆς αὐγῆς ἐμαραίνετο, πρόσειμι θρασύτερος  γενόμενος   πρὸς αὐτὴν ἐκ τῆς πρώτης
[2, 37]   κατέβη ὠμηστής, δὲ ἀνάρπαστος  γενόμενος   ὑβρίζεται καὶ ἔοικεν τυραννουμένῳ. καὶ
[2, 18]   δὲ εἵπετο. ἄρτι δὲ  γενομένων   ἡμῶν ἐπὶ τῷ χείλει τῆς
[2, 33]   Ἐγὼ Μενέλαος, εἶπεν, τὸ δὲ  γένος   Αἰγύπτιος. τὰ δὲ ὑμέτερα τίνα;
[2, 34]   καὶ σῦς ἐπιστρέφει τὴν  γένυν   καὶ ἀντιπρόσωπος ἐχώρει δρόμῳ, καὶ
[2, 11]   καὶ βάπτει τὸ αἷμα τὴν  γένυν   καὶ ὑφαίνει τοῖς χείλεσι τὴν
[2, 22]   αὐτὴν μέσην διαπτὰς κλειομένην τὴν  γένυν.   οἱ δὲ ὀδόντες κενοὶ τῆς
[2, 11]   μυστήρια· τὸ δὲ κατὰ τὴν  γένυν   τοῦ κυνὸς ᾑμάσσετο· καὶ τότε
[2, 21]   καὶ καλὸν καὶ τὴν μὲν  γένυν   ὥπλισε τοῖς ὀδοῦσι, τοὺς δὲ
[2, 4]   ὢν καὶ δειλὸς ἔρωτος ἀθλητὴς  γένωμαι.   Ἔρως, γενναῖε, ἔφη, δειλίας
[2, 38]   δοκεῖς, ἔφη, μὴ πρωτόπειρος ἀλλὰ  γέρων   εἰς Ἀφροδίτην τυγχάνειν, τοσαύτας ἡμῖν
[2, 14]   τοῦ πυρὸς αἰθάλη τὸ φυτὸν  γεωργεῖ.   αὕτη πυρὸς φιλία καὶ φυτοῦ·
[2, 3]   πλησίον, ἵνα τὴν ἄμπελον οἴνῳ  γεωργῇ.   τοῦ δὲ πότου προϊόντος ἤδη
[2, 14]   ἐν θαλάσσῃ καὶ νῆσος ἐν  γῇ.   Ἀθηνᾶν δὲ Ἥφαιστον ἔχειν· εἰς
[2, 14]   θάλασσα, ἕλκει δὲ  γῆ,   δὲ εἰς ἀμφότερα αὑτὴν
[2, 14]   φυτόν. ἐρίζει δὲ περὶ ταύτης  γῆ   καὶ θάλασσα. ἕλκει μὲν
[2, 2]   δὲ αὐτῷ παρατίθησιν ὅσα  γῆ   τρέφει καὶ μαζοὶ βοῶν. ποτὸν
[2, 32]   ἀνέσπων, λιμὴν κατελείπετο· τὴν  γῆν   ἑωρῶμεν ἀπὸ τῆς νηὸς κατὰ
[2, 14]   ἀλλὰ καὶ λίμνη Λιβυκὴ μιμεῖται  γῆν   Ἰνδικήν, καὶ ἴσασιν αὐτῆς τὸ
[2, 14]   κάθηται καὶ οὐκ ἀφῆκε τὴν  γῆν·   συνδεῖ γὰρ αὐτὴν πρὸς τὴν
[2, 17]   αὐτὸς δὲ μικρὸν ἀπεσάλευε τῆς  γῆς,   ἅμα μὲν ὡς δοκοίη τοῖς
[2, 18]   ὀκτὼ δὲ ἑτέρους ἐπὶ τῆς  γῆς   εἶχον προλοχίσαντες, οἳ γυναικείας μὲν
[2, 1]   ῥόδον ἂν τῶν ἀνθέων ἐβασίλευε.  γῆς   ἐστι κόσμος, φυτῶν ἀγλάϊσμα, ὀφθαλμὸς
[2, 31]   ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἐκ τῆς  γῆς,   καὶ ἦν καιρὸς μικρὸν
[2, 14]   χρυσὸν οἷον πρὸς ἰχθὺν ἄγκιστρον  γίνεται,   ἀγρεύει γὰρ αὐτόν· δὲ
[2, 18]   πανηγύρεως, ἣν Καλλισθένης προσεδόκα,  γίνεται   δὴ τὰ τοῦ ἀετοῦ καὶ
[2, 10]   ποιεῖν, ψόφος τις ἡμῶν κατόπιν  γίνεται·   καὶ ταραχθέντες ἀνεπηδήσαμεν. καὶ
[2, 12]   σκοποῦντος δέ μου θόρυβος ἐξαίφνης  γίνεται   κατὰ τὸν ἀνδρῶνα τῆς οἰκίας.
[2, 29]   κρείττονος σιγήσῃ τὴν ἄμυναν, ἀλγεινότερα  γίνεται   τὰ ἕλκη τῇ σιωπῇ· αἱ
[2, 14]   αὐτόν· δὲ πίσσα δέλεαρ  γίνεται   τῆς ἄγρας· τι γὰρ
[2, 23]   εἴσω τοῦ θαλάμου τῆς παιδός,  γίνεταί   τι τοιοῦτον περὶ τὴν τῆς
[2, 29]   ἐκ τούτου τοῦ βέλους λύπη  γίνεται·   τὸ δέ, ὄνειδος ἁμαρτημάτων, καὶ
[2, 29]   ἐστιν αὐτῷ λοιδορίας βέλος, καὶ  γίνεται   τὸ ἕλκος ὀργή· τὸ δέ
[2, 14]   δὲ πορθμὸς κάτωθεν ἰσθμῷ· καὶ  γίνεται   τὸ θέαμα καινόν, πόλις ἐν
[2, 14]   δὲ πνεῦμα τοῦ ὕδατος πλῆκτρον  γίνεται,   τὸ ῥεῦμα δὲ ὡς κιθάρα
[2, 22]   ἐμαυτοῦ δὲ ὀϊστὸς καὶ τόξον  γίνομαι·   τοξεύει γάρ με διαέριον τὸ
[2, 3]   τοῦ θεοῦ πολυτελῆ, μετὰ τὸν  Γλαύκου   τοῦ Χίου δεύτερον. ὑέλου μὲν
[2, 14]   φέρουσα, ἔνθ´ Ἥφαιστος ἔχων χαίρει  γλαυκῶπιν   Ἀθήνην· κεῖθι θυηπολίην σε φέρειν
[2, 8]   τηρῶν ἡδονῆς, πρῶτόν ἐστι  γλυκύ.   καὶ γὰρ ἀπὸ τοῦ καλλίστου
[2, 6]   ἔφην, δέσποινα. δὲ μειδιάσασα  γλυκὺ   καὶ ἐμφανίσασα διὰ τοῦ γέλωτος,
[2, 2]   πορφυροῦν; πόθεν οὕτως εὗρες αἷμα  γλυκύ;   οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖνο τὸ
[2, 37]   τέχνῃ καὶ σκευάζει τὸ φίλημα  γλυκύτερον.   οὐ γὰρ μόνον ἐθέλει φιλεῖν
[2, 26]   θάνατός μοι πρόκειται, τῶν βασάνων  γλυκύτερος.   ~Ὁ οὖν Κλεινίας τῆς χειρός
[2, 29]   λόγος γὰρ γλώσσης βέλος ἄλλης  γλώσσης   βέλει θεραπεύεται· καὶ γὰρ τῆς
[2, 29]   τοῖς αὐτοῖς βλήμασι· λόγος γὰρ  γλώσσης   βέλος ἄλλης γλώσσης βέλει θεραπεύεται·
[2, 37]   φιλοῦσα καὶ μαίνεται. αἱ δὲ  γλῶτται   τοῦτον τὸν χρόνον φοιτῶσιν ἀλλήλαις
[2, 25]   τὸν φόβον δυναμένη. φόβος γὰρ  γλώττης   ἐστὶ δεσμός. ἓν οἶδα μόνον,
[2, 27]   καὶ λέγει· Δοκῶ μοι καλλίστην  γνώμην   εὑρηκέναι, ταύτην μὲν ὑπεξαγαγεῖν, ἡμᾶς
[2, 21]   τέλος ἀποθανεῖν ἤθελεν. οὕτω δὲ  γνώμης   ἔχων ἐλέφαντι περιτυγχάνει καὶ προσαγορεύσας
[2, 20]   ἐνετίθει δὲ τῇ παιδιᾷ τῆς  γνώμης   τὸ ἄσπονδον. λέγει δὴ πρὸς
[2, 34]   τὸ δικαστήριον οἱ τοῦ μειρακίου  γονεῖς   οὐκ ἄκοντα· καὶ γὰρ ἐπελθὼν
[2, 14]   αὐτὴν ἐμπέσῃ τῆς τοῦ χρυσοῦ  γονῆς,   τὸ μὲν προσήψατο μόνον,
[2, 14]   γὰρ ἐγὼ τοιαῦτα μυστήρια. τὸ  γοῦν   τῆς Σικελικῆς πηγῆς ὕδωρ κεκερασμένον
[2, 23]   ἐδόκει τινὰ λῃστὴν μάχαιραν ἔχοντα  γυμνὴν   ἄγειν ἁρπασάμενον αὐτῆς τὴν θυγατέρα
[2, 18]   ὑπὸ τῆς ἐκπλήξεως, τὰ ξίφη  γυμνώσαντες   ἁρπάζουσι τὴν ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν
[2, 38]   ἂν δὲ τῶν πολλῶν τούτων  γυμνώσῃς   δόλων, ἔοικε κολοιῷ γεγυμνωμένῳ τῶν
[2, 13]   τις ἁρπάσας παρθένον φθάσας ποιήσειε  γυναῖκα,   γάμον ἔχειν τὴν ζημίαν, προσεῖχε
[2, 13]   οὐδέποτε, ἤθελεν αὑτῷ ταύτην γενέσθαι  γυναῖκα.   καὶ ἦν ἐξ ἀκοῆς ἐραστής·
[2, 37]   Δία κατήγαγεν ἐξ οὐρανοῦ. διὰ  γυναῖκά   ποτε Ζεὺς ἐμυκήσατο, διὰ γυναῖκά
[2, 37]   γυναῖκά ποτε Ζεὺς ἐμυκήσατο, διὰ  γυναῖκά   ποτε Σάτυρον ὠρχήσατο, καὶ χρυσὸν
[2, 16]   (ἐγνώρισε γὰρ τοῦ Σωστράτου τὴν  γυναῖκα)   πυθόμενος οὐδέν (ἦν γὰρ ἑαλωκὼς
[2, 18]   ἥκιστα ὑποπτευθεῖεν· ἡμεῖς δὲ ᾠόμεθα  γυναῖκας   εἶναι. ἐπεὶ δὲ συνετίθεμεν τὴν
[2, 37]   ἐγὼ μὲν πρωτόπειρος ὢν εἰς  γυναῖκας,   ὅσον ὁμιλῆσαι ταῖς εἰς Ἀφροδίτην
[2, 38]   φιλήματα σοφίαν μὲν οὐκ ἔχει  γυναικείαν,   οὐδὲ μαγγανεύει τοῖς χείλεσι σινάμωρον
[2, 18]   τῆς γῆς εἶχον προλοχίσαντες, οἳ  γυναικείας   μὲν εἶχον ἐσθῆτας καὶ τῶν
[2, 19]   ταύτην εἶχον τὴν καταγωγὴν αἱ  γυναῖκες.   καὶ τὰ μὲν ἐνδοτέρω τῶν
[2, 38]   καὶ τὰ τῶν παίδων ἀντάκουσον.  γυναικὶ   μὲν γὰρ πάντα ἐπίπλαστα, καὶ
[2, 37]   μοι, κἂν μετρίως ἔχω πείρας.  γυναικὶ   μὲν οὖν ὑγρὸν μὲν τὸ
[2, 37]   καὶ χρυσὸν πεποίηκεν ἑαυτὸν ἄλλῃ  γυναικί.   οἰνοχοείτω μὲν Γανυμήδης, μετὰ δὲ
[2, 37]   Φρύγα· τὸ δὲ κάλλος τῶν  γυναικῶν   αὐτὸν τὸν Δία κατήγαγεν ἐξ
[2, 35]   ἐκείνου; καὶ γὰρ ἁπλούστεροι παῖδες  γυναικῶν,   καὶ τὸ κάλλος αὐτοῖς δριμύτερον
[2, 37]   ἔφην, ἔοικεν εἶναι τὸ τῶν  γυναικῶν   κάλλος, ὅσον μὴ ταχὺ φθείρεται·
[2, 38]   καὶ ἀλλοτρίαις ὀσμαῖς, πάσης δὲ  γυναικῶν   μυραλοιφίας ἥδιον ὄδωδεν τῶν
[2, 38]   Ἀφροδίτην τυγχάνειν, τοσαύτας ἡμῖν καταχέας  γυναικῶν   περιεργίας. ἐν μέρει δὲ καὶ
[2, 35]   Κλεινίας· ἐβούλετο γὰρ λέγειν κατὰ  γυναικῶν,   ὥσπερ εἰώθει. ῥᾷον δ´ ἂν
[2, 36]   διὰ κάλλος γυνή (καὶ γὰρ  γυναιξὶ   κεκοινώνηκεν Ζεύς) ἀλλ´ Ἀλκμήνην
[2, 15]   τοῦ πατρὸς οἰκίαν ἐφήδρευε ταῖς  γυναιξίν.   αἱ δὲ ὀψόμεναι τὴν θυσίαν
[2, 37]   τέρμα αὐτὸ τῆς Ἀφροδίτης  γυνὴ   γενομένη πέφυκεν ἀσθμαίνειν ὑπὸ καυματώδους
[2, 37]   πινέτω, ἵνα ἔχῃ μειράκιον διάκονον  γυνή.   ἐλεῶ δὲ αὐτοῦ καὶ τὴν
[2, 36]   ποτὲ εἰς οὐρανοὺς διὰ κάλλος  γυνή   (καὶ γὰρ γυναιξὶ κεκοινώνηκεν
[2, 22]   ταῦτα γὰρ οὐ ποιεῖ μαχομένη  γυνή;   ποῖον δὲ μέγεθος κάλλος
[2, 36]   τιμῆς ἐξέωσται· ἦν γάρ, οἶμαι,  γυνή.   ~Ὑπολαβὼν οὖν ἐγώ, Καὶ μὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/02/2006